Nuove varietà di Geosesarma - Pesci tropicali, pesci acqua dolce, acquari, terrari, vasche, invertebrati